spoločnosti INESS Consult s.r.o., so sídlom Zvolenská 1777/4, 010 08 Žilina, IČO: 36845426 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 19590/L, email: vop@jurajkarpis.com telefon: 0903868807 (ďalej len „Poskytovateľ“).

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) predstavujú zmluvu uzatvorenú medzi Poskytovateľom a Klientom na diaľku prostredníctvom akceptácie týchto VOP na webstránke www.jurajkarpis.com (ďalej len “Web”) v súvislosti s nasledovnými službami Poskytovateľa: platený obsah na Webe ako online časopis,  e-booky a iné texty (ďalej len „Platený obsah“), ekonomické a finančné konzultácie, ktoré majú všeobecný charakter a nesmerujú k uzatvoreniu konkrétneho obchodu (ďalej len „Konzultácie“) alebo osobné semináre a prednášky; online video a audio záznamy vzdelávacích seminárov a prednášok dostupné prostredníctvom Webu (ďalej len „Kurzy“), tovar (ďalej len „Tovar“) (Platený obsah, Konzultácie a Kurzy ďalej len ako „Služby“) a fyzické semináre, konferencie, stretnutia, prednášky (ďalej len ako „Meetup“).

VOP predstavujú záväzné podmienky používania Webu, ktoré návštevníci Webu akceptujú navštevovaním a používaním Webu. VOP upravujú aj licenčné podmienky týkajúce sa článkov, obsahu, príspevkov a komentárov nachádzajúcich sa Webe (ďalej len „Texty“).

Klientom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá akceptuje tieto VOP odkliknutím políčka ‘akceptujem všeobecné obchodné podmienky’ alebo iným záväzným spôsobom (ďalej len „Kient“) (Klient a Poskytovateľ ďalej spoločne len ako „Zmluvné strany“ a samostatne ako „Zmluvná strana“).

Akceptáciou VOP je medzi Zmluvnými stranami je uzatvorená zmluva v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 511/1993 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, pričom: (i) predmetom danej zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Klientovi Služby označené Užívateľom v objednávke na Webe a ako protiplnenie záväzok Užívateľa zaplatiť za Služby Odmenu, tak ako je bližšie uvedené v týchto VOP a na Webe a (ii) tieto VOP sú súčasťou danej zmluvy a bližšie upravujú ďalšie podmienky spolupráce Zmluvných strán (ďalej len „Zmluva“).

Zmluvné strany môžu osobitnou dohodou upraviť podmienky uvedené v týchto VOP. V prípade rozporov medzi VOP a osobitnou dohodou odkazujúcou na tieto VOP má prednosť osobitná dohoda. Súčasťou tejto osobitnej dohody môžu byť aj iné služby ako sú výslovne uvedené v týchto VOP pri zachovaní ostatných tu uvedených podmienok.

Služby a dodacie podmienky

Poskytovateľ je zodpovedný dodať Služby riadne, včas, v bežnej kvalite, v súlade s týmito VOP a dohodnutými dodacími podmienkami a len v prípade, že Klient zaplatil Odmenu. Zaplatením Odmeny sa rozumie pripísanie Odmeny na účet Poskytovateľa alebo predloženie potvrdenia banky o platbe Odmeny. V súvislosti so Službami je potrebné zo strany Klienta platiť náklady za dopravu, prepravu alebo poštovné len v prípade Tovaru. Výška poštovného a balného je uvedená pri každej objednávke zvlášť. Odmenu za Tovar platí klient výlučne elektronicky – prevodom alebo platobnou kartou. Ostatné Služby sú dodávané online alebo osobne.

Platený obsah môže vyžadovať registráciu Klienta na Webe. Detaily prístupu k Platenému obsahu sú uvedené na Webe a podliehajú evolúcii. Podmienky poskytovania a objednávania Konzultácii, Kurzov a  sú uvedené na Webe alebo poskytnuté Klientovi Poskytovateľom. Služby môžu byť na obmedzený čas alebo obmedzenému počtu klientov za podmienok uvedených na Webe sprístupnené bez Odmeny. Pokiaľ návštevníci Webu nevyjadria nesúhlas zmenou nastavenia webového prehliadača alebo použitím iných nástrojov na blokovanie súborov cookies, používaním Webu návštevníci berú na vedomie a súhlasia s tým, že prístup ku koncovému zariadeniu a súvisiacemu ukladaniu súborov cookies resp. používanie podobných technológií zo strany Poskytovateľa je nevyhnutné na poskytnutie služby informačnej spoločnosti, ktorú návštevníci Webu požadujú (t.j. Texty).  Pri objednaní akejkoľvek Služby je Klient povinný vyplniť svoje základné identifikačné a kontaktné údaje a Poskytovateľ je povinný dané údaje spracúvať v rozsahu nevyhnutnom na poskytnutie Služby podľa týchto VOP.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie Služby konkrétnemu Klientovi z rôznych dôvodov akým je napríklad pracovné vyťaženie. Ak dôjde k odmietnutiu poskytnutia služby Poskytovateľ je povinný vrátiť prípadne vyplatenú Odmenu alebo dohodnúť s Klientom protiplnenie. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť rozsah a podmienky ponúkaných Služieb prípadne obmedziť alebo zrušiť poskytované Služby bez potreby zmeny týchto VOP.  Fyzická osoba vytvárajúca registráciu alebo objednávajúca akúkoľvek Službu v mene právnickej osoby akceptáciou týchto VOP prehlasuje Poskytovateľovi, že je oprávnená záväzným spôsobom v mene danej právnickej osoby konať a zaväzovať ju právnymi úkonmi v opačnom prípade sama preberá záväzky a zodpovednosť plynúcu z takého konania.

Dodacia lehota

Dodacia lehota pri Službách je okamžite po prijatí platby predávajúcim. Klient dostane e-mailom prístupy k online produktu a službám. V prípade Tovaru nedodávaných elektronicky, dodacia lehota začína plynúť odo dňa zaplatenia Odmeny za podmienky doručenia všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre rýchle vybavenie dodávky. V prípade, že tovar je na sklade, zaväzuje sa predávajúci dodať tovar kupujúcemu čo najskôr, v prípade ak požadovaný tovar nie je skladom, môže to trvať aj 14 dní. Tovar je doručovaný kupujúcemu poštou alebo vybranou kuriérskou spoločnosťou.

Odmena a platobné podmienky

Klient je povinný Poskytovateľovi uhradiť za Služby odmenu vo výške, ktorá je uvedená vo vzťahu ku konkrétnej Službe na Webstránke a to na základe faktúr alebo zálohových faktúru vystavených Poskytovateľom (ďalej len „Odmena“). Odmena musí byť pripísaná na účet Poskytovateľa pred poskytnutím Služby, inak má Poskytovateľ právo odložiť alebo oddialiť poskytnutie Služby na termín až po zaplatení Odmeny.

Odmena za Platený obsah môže byť naviazaná na určité časové obdobie, počas ktorého je Klient oprávnený využívať Služby prístupu ku Platenému obsahu v dohodnutom rozsahu. Odmena je splatná vopred a to tak ako je bližšie uvedené na Webe. Odmena je splatná len bezhotovostným prevodom na účet Poskytovateľa uvedený na faktúre, pričom Užívateľ je povinný pri platbe Odmeny použiť ako variabilný symbol číslo faktúry Poskytovateľa. Výška Odmeny a akékoľvek iné ceny na Webe sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH).

Osobitné podmienky pre účasť na Meetupe

Účastník Meetupu organizovanom Poskytovateľom sa zaväzuje dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ktoré vyplývajú z ustanovení zákona č. 124/2006 Z.z. v platnom znení (zákon o ochrane zdravia pri práci), ako aj z ďalších súvisiacich právnych predpisov. Účastník sa zaväzuje najmä:

  1. a) nevstupovať do priestorov v budove, ktoré sú označené zákazom vstupu,
  2. b) nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky v priestoroch učebne alebo v okolí bezprostredne pred a počas uskutočňovania výučby,
  3. c) dodržiavať určený zákaz fajčenia v priestoroch budovy, v ktorom sa nachádza učebňa,
  4. d) dodržiavať pokyny a usmernenia lektorov, a to najmä v prípade akejkoľvek nepredvídanej živelnej pohromy (zemetrasenie, požiar a pod.),
  5. e) nemanipulovať v budove, v ktorej sa nachádza učebňa, bez vedomia a predchádzajúcich inštrukcií lektora s akýmikoľvek elektrickými, plynovými alebo inými zariadeniami, ktoré by svojou povahou mohli ohroziť život, zdravie účastníka alebo iných osôb,
  6. f) dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania v učebni.

Účastník Meetupu sa zaväzuje rešpektovať zákaz zaznamenávania vzdelávacej aktivity alebo jej časti akýmkoľvek zvukovým, obrazovým alebo zvukovo-obrazovým spôsobom.

Organizačný pracovník alebo lektor je oprávnený vylúčiť z účasti na Meetupue osobu, ktorá nedodržiava podmienky určené v tomto článku VOP. Organizačný pracovník alebo lektor je oprávnený vylúčiť z účasti na Meetupu aj takú osobu, ktorá ruší vzdelávaciu aktivitu (podujatie) alebo sa správa inak nevhodne. Takto vylúčený účastník nemá nárok na vrátenie platby alebo jej časti.Poskytovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu na majetku alebo zdraví účastníka Meetupu organizovanom Poskytovateľom.

Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá tretej osobe vznikla použitím akéhokoľvek odborného názoru jej lektora alebo použitím dokumentu, vrátane vzorových dokumentov, ktoré Poskytovateľ poskytuje alebo ich zasiela e-mailom, poštou alebo ich sprístupňuje prostredníctvom svojej internetovej stránky. Klientom takéto vzory dokumentov neupravuje ani neposkytuje právne, daňové alebo iné poradenstvo, ktoré sa vykonáva podľa osobitných predpisov.

Klient Meetupu organizovaného Poskytovateľom nie je oprávnený vyhotovovať zo vzdelávacej aktivity alebo podujatia zvukový či zvukovo-obrazový záznam ani vyhotovovať rozmnoženiny materiálov (fyzické alebo digitálne), ktoré na vzdelávacej aktivite alebo podujatí obdržal. Poskytovateľ môže Klientovi na základe žiadosti udeliť písomnú výnimku.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo neuskutočniť plánovaný Meetup (napr. pre nedostatočný počet záujemcov alebo z dôvodu práce neschopnosti lektorov). V tomto prípade vráti Klientovi uhradenú Odmenu v plnej výške. Zároveň si predávajúci vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch zmeniť obsah (témy) vzdelávacej aktivity, termín alebo miesto konania vzdelávacej aktivity. O tejto skutočnosti bude Poskytovateľ Klienta informovať.

Trvanie a ukončenie Zmluvy

Zmluva v zmysle týchto VOP sa uzatvára na dobu, ktorá je uvedená na Webstránke vo vzťahu ku konkrétnej Službe. Ak je Zmluva uzatvorená na dobu neurčitú, je každá Zmluvná strana oprávnená ukončiť danú Zmluvu výpoveďou vo výpovednej dobe jedného mesiaca odo dňa doručenia výpovede druhej Zmluvnej strane. Uvedené neplatí pre prípad, ak si Užívateľ predplatil ročný prístup ku Službe. V takom prípade je Klient oprávnený Zmluvu vypovedať s účinnosťou k poslednému dňu predplateného prístupu (t.j. Klient je oprávnený Zmluvu nepredĺžiť). Bez ohľadu na to, či Klient bude Službu využívať počas predplateného obdobia alebo nie, nie je Poskytovateľ povinný už zaplatenú Odmenu vrátiť Užívateľovi. V prípade, ak je Užívateľ v omeškaní so zaplatením Odmeny o viac ako 14 dní, je Poskytovateľ oprávnený ukončiť Zmluvu jednostranným odstúpením ku dňu jeho doručenia Klientovi.

Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpením sa Zmluva ruší ku dňu doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane a Zmluvné strany nie sú povinné si už poskytnuté plnenia podľa Zmluvy vracať, vrátane už zaplatenej Odmeny. Uvedené sa neuplatňuje pre prípad odstúpenia od Zmluvy zo strany Užívateľa, ktorý je spotrebiteľ. Klient, ktorý je spotrebiteľom, má právo do 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu zaslaním oznámenia o odstúpení od Zmluvy na kontaktný email Poskytovateľa alebo poštou na adresu sídla Poskytovateľa. Tieto VOP predpokladajú, že niektoré Služby budú poskytnuté pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy. Akceptáciou týchto VOP Užívateľ žiada Poskytovateľa o začatie a poskytnutie Služieb pred uplynutím tejto lehoty. Poskytovateľ týmto poučuje Užívateľa, že ak budú Služby poskytnuté v plnom rozsahu pred uplynutím danej lehoty Užívateľ s poukazom na § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, stráca právo na odstúpenie od Zmluvy, ak sa výslovne Zmluvné strany nedohodnú inak.

Licenčné podmienky

Akékoľvek materiály, e-knihy, videá, články, analýzy, návody, inštrukcie, predmety Konzultácií, Platený obsah, Kurzy, Texty  alebo iné predmety chrániteľné alebo chránené ako autorské dielo, know-how, obchodné tajomstvo alebo predmet duševného vlastníctva, ktoré Poskytovateľ poskytne Klientovi v súvislosti so Službami alebo používaním Webu (ďalej len „Materiály“) je Užívateľ oprávnený použiť iba na svoje výlučne domáce alebo osobné činnosti týkajúce sa vlastného investovania (ďalej len „Dovolený účel“). Zmluvné strany sa dohodli, že licenčné podmienky uvedené v tomto bode sa budú na Materiály vzťahovať bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú chránené predpismi autorského práva alebo duševného/priemyselného vlastníctva.

Poskytovateľ týmto udeľuje Klietnovi odplatný súhlas s použitím Materiálov na Dovolený účel, pričom tento súhlas je vecne obmedzený na dosiahnutie Dovoleného účelu, platí len počas trvania oprávnenia používať Materiály podľa týchto VOP, je nevýhradného, nepostúpiteľného a neprevoditeľného charakteru, smrťou alebo zánikom Klienta zaniká, nezahŕňa oprávnenie Klienta Materiály alebo ich rozmnoženiny ďalej rozširovať predajom, iným prevodom vlastníckeho práva, prenájmom alebo vypožičaním a nezahŕňa oprávnenie Užívateľa udeľovať sub-licenciu na používanie Materiálov (ďalej len „Licencia“). Odplata za poskytnutie Licencie predstavuje Odmenu.

Klient nesmie Materiály ďalej šíriť, zverejňovať alebo poskytovať iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa. Kient nie je oprávnený označovať Materiály svojim alebo iným obchodným označením, logom, obchodným menom alebo inými označeniami. Z konania Klienta musí byť za každých okolností zrejmé, že Materiály nie sú jeho majetkom, nemá k nim výlučné práva a že ich využíva len na základe týchto VOP ako oprávnený Klient. Klient nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa vykonávať akékoľvek zmeny Materiálov, spájať ich s inými materiálmi alebo používať ich takým spôsobom, ktorý by mohol byť škodlivý pre oprávnené záujmy, komerčné záujmu a dobré meno Poskytovateľa.

Klient berie na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený Materiály ďalej vyvíjať, meniť ich, vylepšovať ich a aktualizovať ich bez ďalšieho súhlasu alebo predchádzajúceho informovania Klienta.

Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedia pri plnení Zmluvy, pričom táto povinnosť ako aj licenčné podmienky uvedené v tomto bode zostávajú zachované aj po ukončení Zmluvy. Táto povinnosť mlčanlivosti sa vždy vzťahuje na údaje alebo informácie, ktoré druhá Zmluvná strana označí ako dôverné.

Zodpovednosť Poskytovateľa

Poskytovateľ dodáva Klientovi Služby v obvyklej kvalite pre účel dohodnutý zmluvnými stranami Zmluvou. Klient súhlasí a berie na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený na splnenie svojho záväzku dodať Služby použiť tretie osoby podľa vlastného výberu Poskytovateľa. Na Služby ani Texty sa nevzťahuje žiadna záruka alebo prísnejšie podmienky, ako sú uvedené týchto VOP. Poskytovateľ aktuálne nepristúpil k dodržiavaniu žiadnych kódexov správania.

Poskytovateľ vynaloží všetko primerané úsilie na zabezpečenie toho, aby Služby boli prostredníctvom Webu technicky dostupné počas trvania Zmluvy, avšak danú dostupnosť Poskytovateľ negarantuje. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na servisné a technické zásahy, úpravy a údržbu Webu, počas ktorých Služby nemusia byť dostupné, pričom také konanie nepredstavuje porušenie Zmluvy zo strany Poskytovateľa. Súčasťou Služieb nie je žiadna technická podpora, záruka, garancia alebo dohoda o úrovni poskytovaných Služieb (SLA), pričom Služby sú dostupné „tak ako stoja a ležia“. Užívateľ berie na vedomie a akceptuje, že pri poskytovaní Služieb sa Poskytovateľ spolieha na viacerých najmä infraštruktúrnych a technických dodávateľov, pričom výpadky dostupnosti služieb dodávateľom môžu spôsobiť nedostupnosť Služieb, za ktorú Poskytovateľ nezodpovedá.

Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ nezodpovedá, neručí ani negarantuje výkonnosť diskutovaných druhov aktív. Poskytovateľ negarantuje Klientovi dosiahnutie žiadneho zamýšľaného výsledku, výnosu alebo zisku. Služby, Web ani Texty nepredstavujú finančné poradenstvo v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z., o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, v znení neskorších predpisov a nie sú kryté osobitným poistením Poskytovateľa ani garančným fondom. Klient nie je oprávnený od Poskytovateľa požadovať poskytnutie konkrétneho finančného poradenstva, ale len všeobecnej konzultácie, ktorá nesmeruje k uzatvoreniu konkrétneho obchodu alebo finančnej služby.

Sťažnosti, reklamácie a podnety

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má Klient ako súkromná osoba právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia Tovaru, pokiaľ bol Tovar objednaný prostriedkami komunikácie na diaľku (internet, e-mail, telefón, fax). Klient je povinný oznámiť vrátenie tovaru predávajúcemu vopred s uvedením čísla faktúry na ktoré bol tovar zakúpený. V prípade vrátenia tovaru dodaného formou zásielky, sú odpovedajúce finančné prostriedky vrátené výhradne bezhotovostným prevodom na účet v lehote 15 dní, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.Súhlas s tu uvedenými záručnými podmienkami potvrdzuje kupujúci prevzatím tovaru.

Klient je povinný akékoľvek svoje sťažnosti, reklamácie alebo podnety nahlásiť Poskytovateľovi, ak je to možné ihneď, telefonicky alebo e-mailom na kontaktné údaje Poskytovateľa uvedené vyššie. Po prehodnotení sťažnosti, reklamácie alebo podnetu Poskytovateľ oboznámi Klienta s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia. Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu Klienta najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie.

Klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Poskytovateľ reklamáciu podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania. Návrh Užívateľ podáva príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Subjektom na alternatívne riešenie sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, pre viac info: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

Záverečné ustanovenia

Klient a návštevník Webu potvrdzujú, že Poskytovateľ bude spracúvať ich osobné údaje a/alebo informácie prostredníctvom súborov cookies v súlade s Podmienkami ochrany súkromia. V prípade ak Poskytovateľ koná ako sprostredkovateľ v mene iného prevádzkovateľa, na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú podmienky alebo zásady daného prevádzkovateľa.

Zmluvné strany si budú akúkoľvek komunikáciu v súvislosti so Službami doručovať písomne na adresu sídla / trvalého bydliska Zmluvnej strany alebo elektronicky na kontaktný email Zmluvnej strany uvedený v týchto VOP a pri objednávke Služieb alebo registrácii na Webe. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne sa informovať  o zmene svojich kontaktných údajov, vrátane kontaktné emailu, pričom ak Zmluvná strana poruší túto povinnosť komunikácia sa považuje doručenú aj keď si ju daná Zmluvná strana neprevzala. Elektronická pošta (email) sa považuje za doručenú druhej Zmluvnej strane v deň odoslania.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto VOP, zverejnením novej verzie VOP na Webe. Zmena VOP je účinná dňom zverejnenia nových VOP.

Tieto VOP budú uložené a kedykoľvek dostupné pre Užívateľa u Poskytovateľa v elektronickej podobe, vrátane všetkých verzií týchto VOP. Aktuálna verzia VOP je vždy dostupná na webstránke Poskytovateľa, pokiaľ sa Poskytovateľ nerozhodne ukončiť poskytovanie Služieb alebo Služby. Užívateľom na území Slovenskej republiky je Zmluva ponúkaná na uzatvorenie len v slovenskom jazyku.

Ak sa niektoré ustanovenie VOP ukáže byť neplatné alebo nevymáhateľné ostatné ustanovenia VOP zostávajú aj naďalej záväzné s plnou platnosťou a účinnosťou. V prípade takejto nevymáhateľnosti alebo neplatnosti ustanovenia VOP sa Zmluvné strany zaväzujú nahradiť dané ustanovenie iným ustanovením, ktoré v najväčšej možnej miere reflektuje účel týchto VOP a pôvodného ustanovenia.

Tieto VOP sa riadia slovenským právom. Spory medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z týchto VOP sú oprávnené rozhodovať slovenské súdy.

Spracúvanie osobných údajov zo strany Poskytovateľa podlieha dozoru Úradu na ochranu osobných údajov SR (www.dataprotection.gov.sk): Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika statny.dozor@pdp.gov.sk +421 2 32 31 32 14

Činnosť Poskytovateľa podlieha v zmysle predpisov o ochrane spotrebiteľa dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie (www.soi.sk): Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27 Odbor výkonu dozoru tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104 fax č. 02/58272 170

Všeobecné obchodné podmienky, INESS Consult s.r.o., verzia: 1, platná od 2.1.2020

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial